2021 Årsmøde og Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv og Forening

Tirsdag den 15.6. 2021 i Torkilstrup Forsamlingshus.

Sammendrag af beretningen

Else Marie Andersen og Kathe Torp Jensen

Velkommen til årsmøde og Generalforsamling – netop i dag kan vi fejre – Valdemars dag med Dannebrog, 101 året for Genforeningen med Sønderjylland, og at vi igen kan samles her til mødet.

Genforening og Adskillelse – tankevækkende er disse ord, som prægede 2020 og som fortsatte i 2021. Vi havde planlagt at fejre 100 – året for Genforeningen med Nordslesvig også kaldet Sønderjylland. Det blev ikke den store Genforeningsfest, som var planlagt på grund af Covid–19, den adskilte os på tværs af grænser, nationalt, lokalt og i familien, men i talende stund ser det ud til at lysne. Men pandemien har påvirket alle vores arrangementer i 2020, og ind i 21. Vi har dog haft en større udstilling i Arkivets vinduer og årsskriftet blev præget med artikler omhandlende Genforeningen.

Tak til jer som har afleveret jeres minder om Covid-19-tiden. Vi ved, at der også på Nordfalster for over 100år siden – ramte den spanske syge. Vi har efterspurgt om efterkommere kender hertil, desværre ikke med stort resultat.

Selvom det var december tiltrak en aften med gamle film fra Vester Kippinge og Omegn samt Gundslev området stor opmærksomhed. Mange tak til Vester Kippinges Beboerforening og for initiativet, som var Bent Hermansen, det var en vellykket aften.
Årsmødet og Generalforsamlingen i januar blev også et tilløbsstykke, hvor aftenens taler var Niels Ebbe Lollike tidligere Gundslevmagle. Han fortalte meget spændende, i ord og billeder, om sin mor og sin opvækst.
Forårets arrangementer måtte aflyses, men vi nåede dog at besøge Frimurerlogen Dagmar i Nykøbing F. som også dækker vort område. Jes Thorbjørn Pedersen gav en god omvisning og et spændende foredrag.

Mindehøjtideligheden den 4. maj, på Brarup kirkegård, blev med et begrænset antal, hvor vi to formænd blev inviteret som repræsentanter for Arkiv og Forening.
Vi medvirkede med en lille tale om begivenhederne vedrørende de to engelske flyvers illegale begravelser. Jeg kan endvidere fortælle, at man på arkivet kan læse om den eftersøgning som er sat i gang i England, leder efter efterkommere til de to unge engelske soldater som hviler på Brarup kirkegård. Det er endnu ikke lykkedes at erhverve fotos af de unge mænd. Corona og persondataforordninger spænder også her ben for eftersøgningen. Meget mere er beskrevet i årsskriftet, og vi er glade for hvor fint der værnes om gravmindet, mangler dog at få trukket deres navne op på de små Royal Air force sten.

Senere ved sognehøjskolen for Nordvestfalsters pastorat, hvor vi deltog med et lille foredrag om 2. Verdenskrig fortalt ud fra noget af det omfangsrige materiale som findes på Arkivet.

I august måned tog cand.theol., tidligere sognepræst på Færøerne og missionær i Tanzania Peter O.K. Olofson, Vålse os med på en spændende og indholdsrig rejse med sit foredrag om præsten Arboe-Rasmussen som ventede på sidelinjen i ca. 10 år for at få lov til at blive Vålses sognepræst.

Vi skulle også have fejret Genforeningen med Erik Grip, hvis oldefar H.P. Andersen Vålse rejste en mindesten for Genforeningen. Vi havde set frem til en festlig eftermiddag, men nu er arrangementet udsat til i år den 25.7. 2021. Ligeledes er Connie Kruckows foredrag udsat til 24.8., så nu kan flere forhåbentlig få mulighed for at høre denne spændende kvinde fortælle om sin barndom på landet i Vålse, og meget mere.

Vi var repræsenteret fra Arkiv og Forening, ved 40- års jubilæet i Beboerforeningen i Vålse. Det blev en festlig eftermiddag udendørs ved det gamle sognehus. Vi håber der findes en løsning, så et af Danmarks ældste sognehuse, måske det ældste fra 1841, kan blive bevaret. Huset har en historie der bærer så megen spændende med, som rækker ud over sognegrænsen med relationer til den politiske tid i 1800-tallet.

Vi er meget glade for besøg af spejdere og konfirmander, som er medvirkende til, at vi får unge ind i Arkivet. Disse er meget interesseret og deres spørgsmål afføder nytænkning hos os frivillige.
Arkivet åbnede igen efter sommerferien, men kun efter aftale på grund af Covid-19.. Mødeaktiviteten har også været begrænset, men Arkiv og Forening har dog været repræsenteret vedrørende møder om Guldborgsund kommunes strategier i forbindelse med bosætning. Arkiv og Forening bidrager gerne med tiltag der kan fremme bosætning. Vi har mange interessante tilbud på vort lokale Arkiv, som fungerer som et lille kulturhistorisk hus. Ligeledes kommer vi ud af huset med aktiviteter, og vi indgår gerne samarbejde med andre for at fremme udvikling af lokalområdet.

Vi opfordrer til at hjælpe Arkiv og Forening med fotografering af huse, ejendomme og andet som forvinder fra vort landskab på Nordfalster, så dette gemmes for eftertiden. Tak til flere medborgere som har fået indsamlet fotos eller gør os opmærksomme herpå. Ligeledes en opfordring til brugere af face- book: Send fotos også til vort arkiv, så disse ikke forsvinder. Arkivet har ikke alle de oplysninger og fotos som lægges på face- book. Husk når I lægger noget på face- book send også til arkivet@mail.dk

Gravminder forsvinder ligeledes af forskellige årsager, så derfor forsøger Arkiv og Forening at fortsætte vort arbejde med at påpege betydningen af et gravminde, hvert enkelt gravminde er en unik historiebog. Et projekt er påbegyndt, så hold øje med hjemmesiden og nyhedsbreve. Der er udarbejdet en skabelon, som skal hjælpe med at beskrive gravmindets historie. Mange fotos af gravminder fra kirkegårde på Nordfalster har vi allerede i en database på Arkivet. Dette arbejde er udført af frivillige og mange i samarbejde med DK-Gravsten.

Den historiske studietur i efteråret: ”På sporet af krigen 1864 og mindretallet ” blev gennemført med 46 tilmeldte, hvoraf otte deltagere måtte melde afbud. En spændende tur med et tæt pakket program arrangeret af rejsebureauet Sort Safari, og med et dejligt hotel og bus som rejsebureauet Fogt rejser havde arrangeret. Et større koordinationsarbejde, men alt forløb efter planen endog med ekstra oplevelser fra de dygtige guider. Tak for samarbejdet til de to rejsebureauer og det spændende og informative besøg på Flensborg avis. Et område fra turen, som gjorde et stort indtryk, var mindretallets stærke identitet som blandt andet kom til udtryk ved foredrag og ved guidernes gennemgange. Den stærke identitet gør det i dag muligt at leve sammen hvad enten man er dansk eller tysksindet. Spændende og lærerigt. Det er vigtigt med vores historie som kan bidrage til en stærk identitet. Når vi kender vores fortid kan den hjælpe os med at ”leve i nutiden”.

Årsskriftet er i år øget i sideantal på grund af temaet om Genforeningen.

Ved udgivelsen af vort årsskrift 2019, deltog mange med relation til artikler og illustrationer.
Det blev Steffen Jørgensens sidste udgivelse som redaktør og vi takker ham og layouter Serena Gallacher for deres store og dygtige arbejde. Vi er taknemmelige for, at de vil fortsætte i begrænset omfang med vort historiske arbejde. Endvidere tak for en unik gave fra Erik Simonsen og Lene B. Gottorp for de smukke illustrationer på vores årsskrifter de sidste to år.

I foråret, har nogle særdeles aktive arkivpiger journaliseret så mange arkivalier, at der er ryddet godt op, og dette resultat fremgår af mængden på Arkiv.dk., hvor rigtig mange fotos og oplysninger om arkivalier kan ses. Det er rigtig vigtigt at få digitaliseret så giver kan se det anvendes, og brugere kan få glæde heraf, endvidere letter det arkivarbejdet som helhed. Dette glæder vi os over.
Ligeledes blev vores ansøgning til Nordea Fonden imødekommet med en donation på kr. 19.000, som er øremærket til indkøb af computer, båndoptager og undervisning/udstillingsplancher. Alle mål er nået, vi har fået computer, plancher og båndoptagere. Vi er meget taknemmelige. Endvidere har Guldborgsund kommune sikret Arkivet med en ny branddør. Tak til Dansk Historisk Forening for økonomisk støtte til udgivelse af årsskriftet 2020.

Tak for samarbejdet med alle og for den store opbakning fra vores medlemmer som i talende stund tæller 390.

Tak for samarbejde med Folketidende som altid er parat til at dække vores begivenheder. Guldborgsund blomster og Galsgaard Vineri. Kulturelt Samråd i Guldborgsund kommune, Grænseforeningen Guldborgsund, Guldborgsund kommune, Nordea -Fonden, Bog og Ide´ Nykøbing F., Gads Forlag, Story- House Egmont. Forfatter Pernille Juhl. (sponsorgaver til Erik Grip arrangementet)

Sidst men ikke mindst tak til medlemmer af bestyrelserne og øvrige frivillige som på bedste måde hjælper med at bevare, formidle og udvikle vores lokale kulturhistorie på Nordfalster. Det er et omfattende timetal, der bliver brugt igennem et år, alt er frivilligt og ulønnet.
Tak til Poul Schjelde for de gode artikler til årsskriftet og samarbejdet, Poul har valgt at stoppe i redaktionsudvalget.

Claus Olsen: næstformand/redaktør, Hertha Keis kasserer, Per Skov, sekretær og fotograf medlem af redaktionsudvalget, Bodil Bonde, bestyrelsesmedlem og aktivitets medlem, Bente Kok bestyrelsesmedlem og aktivitetsmedlem.
Adam Wagner suppleant, medlem af redaktionsudvalget
Flemming Høeg suppleant

Peter Olofson er indtrådt i redaktionsudvalget.

Valg til bestyrelsen: Per Skov, Bodil Bonde, Hertha Keis modtog alle genvalg.  Samt suppleanter Flemming Høeg og Adam Wagner modtog genvalg, og ligeledes revisorer og revisor suppleant: Ejner Jensen, Niels Larsen, Kurt Skovlund.

Arkivet har igennem året modtaget mange arkivalier, hvor eksempler blev fremdraget. (større billedsamling og en dukker relation til Olga Rasmussen, Slagter Bruhn i Nørre Alslev, arkivalier fra frk. Leonhardsen fra Nørre Vedby. Oplysninger om franske aner som kom i land i Vester Kippinge og Orehoved. Protokoller om husmoderforeninger på Nordfalster, protokoller om Sct. Georges Gilde. Hyldemeterne øges i takt med at arkivalierne journaliseres og registreres til gavn for alle – bl.a. På arkiv.dk.

Visioner:

Vi ser frem til at afholde kommende arrangementer om Genforeningen med Erik Grip den 25.7. 21 kl. 14 i Vålse Medborgerhus, Connie Kruckows foredrag om sit liv med barndom på landet, og som formand for Dansk Sygeplejeråd. Gravmindevandring i Lillebrænde og Torkilstrup den 29.8 og filmaften i Torkilstrup den 2.12. 2021.

Vi satser på en historisk stand på Vilhelmsdal markedet først i oktober og forsøger med et par foredrag mere, hold øje med hjemmesiden og nyhedsbrevet og de lokale aviser

Tilbudt at samle skrald igennem Ren Natur 2.7.

Fortsætte projektet gravminderegistrering.

Sprogø pigerne -foredrag.

De stridbare danskere – foredrag om politisk historie fra 1800tallet

Fortsætte det gode samarbejde omkring Kløverstier i Nørre Alslev. Projekt med rod i Guldborgsund kommune. Indgår motion, natur og historiske spor.